DOPCAP is een initiatief van en voor alle fabrikanten van bouwproducten en die bouwproducten op de Europese markt brengen. De kiem tot dit initiatief werd in 2011 gelegd, toen de Europese Verordening EU 305/2011 (Verordening Bouwproducten) van kracht werd. De Veordening trad op 1 Juli 2013 volledig in werking. Daarmee zijn ook fabrikanten verplicht om naast de CE-markering op hun producten ook een daaraan gekoppelde prestatieverklaring te verstrekken. Nieuw is bovendien dat nu voor het eerst ook de bouwmaterialenhandel o.a. die informatieverplichting opgelegd is. De verplichting de product-prestatieverklaring bij elk gedistribueerd bouwproduct te verstrekken is in papiervorm in de regel niet of nauwelijks uitvoerbaar. Alleen al m.b.t. de hoeveelheid informatie, maar ook de verplichting deze te verstrekken in de officiële taal (of talen) van de lidstaat in kwestie geeft serieuze logistieke problemen aan fabrikanten en distributeurs (bouwmaterialen handelaars). Dit was aanleiding om een gezamenlijk en grensoverschrijdend platform te lanceren, waarop prestatieverklaring (DOP's ) centraal beschikbaar gesteld worden en waar deze gedownload kunnen worden: DOPCAP - Declaration of Performance Common Access Point.

De DoP en het beschikbaarstellen ervan staat centraal, maar DOPCAP doet meer: naast de prestatieverklaring (DoP) kunnen fabrikanten DOPCAP gebruiken om bouwprofessionals en particuliere belanghebbenden ook toegang te geven tot andere (wettelijk verplichte of
vrijwillige) productinformatie.
DOPCAP wordt geexploiteerd tegen de laagst mogelijke kosten, zonder winstoogmerk en uitsluiend voor rekening van de fabrikanten die van DOPCAP gebruik maken. Alhoewel DOPCAP wordt beheerd door de Vereniging CONPICO, staat deze dienstverlening open voor alle fabrikanten van bouwmaterialen, ongeacht een lidmaatschap van de vereniging CONPICO. Vanzelfsprekend zijn alle gegevens behorend bij een bepaald product en opgeslagen in het DOPCAP-systeem gratis en zonder enige vorm van registratie te downloaden.

Deze productinformatie wordt elektronisch versonden, zowel als download als en in de directe gegevensuitwisseling met databanken. Uiteraard voldoet DOPCAP aan de voorwaarden van artikel 7 ( 3 ) van de Verordening Bouwproducten ten aanzien van het ter beschikking stellen van de prestatieverklaring op een website. Het type informatie en de wijze waarop deze wordt verzonden of uitgewisseld, wordt bepaald door de CONPICO leden. Deze leden zijn zonder uitzondering allemaal producenten uit verschillende branches van de bouwmaterialensector, die, hetzij als rechtstreeks of vertegenwoordigd door een branchevereniging vereniging.


Deze diversiteit maakt DOPCAP niet afhankelijk van individuele fabrikanten en garandeert daarmee voor alle fabrikanten de naleving van gemeenschappelijk opgestelde regels en normen: dit is een voorwaarde en een garantie voor vertrouwen, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de informatie.

Zoeken en Downloaden

Zoeken naar prestatieverkla-ringen van bouwproducten en bijbehorende aanvullende productinformatie.

Voer DoP nummer in:

-